TR EN

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra kısaca “ALTINYAĞ” ya da “Şirket” olarak anılacaktır) sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle “ALTINYAĞ” ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK ”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla “ALTINYAĞ” kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.
İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, “ALTINYAĞ” internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür.
KVK hükümlerine göre “ALTINYAĞ” “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği
KVK Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri Altınyağ Kombinaları A.Ş.‘dir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Altınyağ Kombinaları A.Ş.
Çınarlı Mh. Ozan Abay Cd. No: 10 Ege Perla Kat: 12 D: 123 Konak - İzmir, Türkiye

T: +90 232 376 84 51
F: +90 232 376 84 58
W: altinyag.com.tr

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında;
a) Kurumsal insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması;
b) Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi,
c) Sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyeti önceliklerimiz doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve öneriler getirilmesi;
d) Ticari ortaklıklarımızın, iştiraklerimizin ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi;
e) Şirketimizin, iş ortaklarımızın ve iştiraklerimizin hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini;
f) En üst düzeyde kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının oluşturulması ve idari teknik tedbirlerin alınması,
g) Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
h) Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini yürütmek amacıyla, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve/veya yönetimi,
i) Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve yönetimi,
j) İş sağlığı ve güvenliği alanına giren konularla ilgili standartlarının sağlanması ve iyileştirilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması,
k) Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,
l) İlgililerce yapılacak talep ve şikayetlerin takibi ve ilgililere geri dönüşün sağlanması,
m) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
n) Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi ve stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda Şirketin kurumsal işleyişinin sağlanması
o) Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve sitede paylaşılmış olan Şirketimizin Gizlilik Politikasında yer alan hükümlere uygunluğun sağlanması
amaçları ile işlenir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, finansal yatırımcılarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarına,
 • Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,
 • Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca, kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla ve bu mevzuatların gerektirdiği sınırlar dahilinde olmak kaydıyla kamuoyu ile,
 • İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için gerekli ve ilgili kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere,
 • İşe alım, işten çıkış sürecinde, hizmet aldığımız insan kaynakları şirketlerine, önceki veya sonraki işverenlere,
 • Kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim, arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına; günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalara,
 • Kalite ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri denetimleri kapsamında denetim kuruluş ve firmalarına,
 • Kurumsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ofiste ve sahada kullanılan uygulama ve yazılımlar sebebiyle hizmet veren yurt dışı kuruluşlara, çevrimiçi uygulama ve hizmetlere aktarılabilecektir.
 • KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde bulunan şirketlerimize,
 • Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
b) Doğru ve gerektiğinde güncel
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
kurallarına uygun bir şekilde toplanır.
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Ayrıca Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket, kuruluşa ait ağdan internete erişim sağlamanız yoluyla elde ettiği, sitelerin, uygulamaların ve platformların iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak yasal mevzuat çerçevesinde bu kanallara erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri, kullanım sırasında erişilen sayfalar ve doğrudan bağlantı sağlayan web araçlarının adresi, dahili ağımıza yerinden veya uzaktan bağlanan cihazlara ait cihaz adı, MAC adresi ve geçici dahili IP numaraları ve “trafik bilgileri” bilgilerini işlemekte ve 5651 sayılı Kanun’dan doğan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla elektronik araçlar vasıtasıyla kayıt altına almakta ve mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerinizin söz konusu süreç kapsamında işlenmesi 6698 sayılı 5/2(ç) madde hükmünde belirtilen “yasal yükümlülük” hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nda (5. maddede) yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:

 • 5. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişinin açık rızasının olması,
 • 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi,
 • 5/2(b) bendinde düzenlenen fiili imkânsızlık,
 • 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, cari hesap açılışı ile ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi.
 • 5/2 (f) bendinde düzenlenen Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesi.

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:
a) Açık Rıza (m.6/2)
b) Kanunlarda öngörülme (m.6/3: Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için)
c) Sağlık ve cinse hayata ilişkin verilerin tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik, kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmesi (m.6/3).
Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde sonraki maddede düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.
Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

6. Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı
Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan Altınyağ Kombinaları A.Ş.’ne başvurunuz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [info@altinyag.com.tr] adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz. (KVK başvuru ve bilgi talep formuna LİNK VERİLECEK)
Başvuruda;
a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.