TR EN

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Kar dağıtım politikasını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlar ile Esas Sözleşmemizin Kâr Dağıtımı ile ilgili maddeleri kapsamında Şirket’in yatırım ve finansal planlamaları, mali durumu ve piyasalardaki gelişmeler gözetilerek belirlenmiştir.

Şirketin dönem kâr’ından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri, Vergi Mevzuatı ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlar ile Esas Sözleşmemizin Kâr Dağıtımı ile ilgili maddeleri kapsamında ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra dağıtılabilecek kâr belirlenir.

Şirketimiz tarafından, yönetim kurulumuzun genel kurula önereceği kâr dağıtım teklifi ile Genel Kurul’da alınacak karar çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi mevzuatına uymak şartıyla dağıtılabilir kâr’ın asgari %10’u oranında kâr payının, nakit veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması temel ilke olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu politika, şirket yönetim kurulunun, yurtiçi, yurtdışı, bölgesel veya sektörel ekonomik gereklilikler çerçevesinde alacağı kararı doğrultusunda, Genel Kurul’un onayından geçirilmek suretiyle değiştirilebilir.

Kâr payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak veya kısmen nakit, kısmen bedelsiz hisse senedi olarak yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr payı dağıtımında hisse paylarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımı en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar olacak bir tarihte Genel Kurul Toplantısında tespit edilir.

Kâr payı, genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme ve kararları ile diğer yasal mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin ilgili maddeleri ile genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından Kar Payı avansı dağıtabilir