TR EN

Bilgilendirme Politikası

I- Amaç ve Kapsam 

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) Bilgilendirme Politikası; Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm “paydaşlar” ile eşit bir biçimde paylaşarak her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Bilgilendirme Politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır. Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar gerekli koordinasyonun sağlanması, haber ve söylentilerin takibi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde içsel bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirleri belirleyen ilkeler kümesinin tespiti Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır. Bilgilendirme Politikası, Ortaklık bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. 

II- Yetki ve Sorumluluk 

Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme Politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesine Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir, önerilerde bulunur. İş bu Bilgilendirme Politikasını yürütmekten Şirketimiz Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi sorumludur. 

III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. 

» Borsa İstanbul’a İletilen Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler 

Mevzuat gereği yapılması gereken açıklamalarla sınırlı kalınmayıp pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin kararlarını ve Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi, SPK’nın Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde açıklanır ve en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde ilan edilir ve söz konusu açıklamalar beş yıl süreyle Şirket internet sitesinde bulundurulur. Ancak, kamuya yapılan hiçbir açıklama, Şirketin rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek olan bir bilgiyi içeremez ve Şirkete ait ticari sırlar açıklanamaz. Özel Durum Açıklamaları, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda kamuya açıklanır. Kamu tarafından bilinmeyen bir hususun açıklanmasının gerekli olduğu her durumda, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birim Sorumlusundan oluşan bir çalışma grubu, konuyu Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde inceleyerek gereğini yapmaktadır. İlk kez açıklanacak olan her türlü bilgi, bu çalışma grubunun onayından geçmek zorundadır. 

» Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan Şirketimiz finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve Borsa İstanbul'a KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda kamuya açıklanır. Finansal tablolar ile sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve eki dökümanlar, kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Denetimden Komitesi üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu ve BORSA İSTANBUL düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda kamuya açıklanır. Finansal raporlar geriye dönük bir şekilde Şirket internet sitesinde de yayınlanır. 

» Genel Kurul Toplantıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul çağrısı gibi ilanlar ve duyurular, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurula, sermaye artırımına, kar dağıtımına ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılır ve bu bilgiler ile Yıllık Faaliyet Raporları Genel Kurul’dan en az 15 gün önce Şirket merkez ve şubelerinde kamuya açık tutulur ve Şirket internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur. Genel Kurul toplantı tutanakları geçmişe dönük olarak Şirket internet sitesinde tüm paydaşların bilgisine sunulur. Genel kurul toplantılarında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunum yapar ve katılımcılardan gelen sorular ayrıntılı olarak yanıtlar. 

» Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, basın açıklamaları, veri dağıtım kanallarına yapılan açıklamalar, konferans ve toplantılarda yapılan açıklamalar ve ikili görüşmeler yoluyla yapılan açıklamalar - Yetkili Kişiler Paydaşlar tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi’ne yöneltilen yazılı sorular, kamuya açıklanmış bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, en geç 7 işgünü içinde cevaplandırılır ve Birimin tüm yazışmaları kayıt altında tutulur. Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil Şirketin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ile Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında BORSA İSTANBUL’ye yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden de yararlanılır ve basına yapılan açıklamalara Şirket internet sitesinde de yer verilir. Şirketin ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarını yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür yetkilidir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirketimiz çalışanları paydaşlardan veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimine yönlendirilir. Analistler, sermaye piyasası profesyonelleri ve medya görevlileriyle yapılacak önceden programlanmış tüm toplantılarda, tele-konferanslarda veya diğer görüşmelerde Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Sorumlusu da hazır bulunacaktır. Paydaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde konferanslara veya yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla bire bir toplantılara iştirak edilerek, Şirket stratejisinden mali tabloların analitik açıklamasına kadar birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilebilir, sorular yanıtlanabilir. Bilginin asimetrik dağılımını engellemek için bu sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, Şirket internet sitesinde yayımlanır. Sektör seminerleri, ticari fuarlar ve çalışan toplantıları gibi etkinliklerde yer almaya devam edilecektir. Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurul Kararı ile onaylanmayan ortaklık stratejileri, hedefleri ve projeleri kamuya açıklanamaz. Faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konular, stratejik yaklaşımlar ve sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurlar paydaşlara aktarılır. Bu başlık kapsamında, henüz kamuya ilan edilmemiş, önemli herhangi bir bilgi açıklanmayacaktır. Bununla birlikte, önemli, henüz kamuya açıklanmamış bir bilginin, istek dışı açıklandığının Şirket tarafından tespit edildiği halde derhal Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kamuya açıklama yapılır. Bu başlık altında sınırlı sayıda kişilere bilgi sunulması kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi anlamına gelmez. 

» Kurumsal Internet Sitesi Kamunun aydınlatılmasında, Şirket internet sitesi (www.altinyagmadencilik.com.tr) aktif olarak kullanılır. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördügü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınmış ve sürekli yeni gelişmelere göre kontrol edilmektedir. İnternet sitesi mevzuat değişiklikleri ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli güncellenir. 

» Analist Raporları Analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul edilir ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaz. Analist raporları gözden geçirilmez, doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve yayılmaz, yorum yapılmaz. Buna karşın, gerek görüldüğünde analist raporları sadece, kamuya açıklanan bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini teyit etmek için istatistiksel verilerde düzeltme, Şirket tarafından daha önce yapılmış açıklamalara uyumsuz ifadelerde düzeltme, sektörel bilgi ve veriler veya önemli olmayan bilgiler bazında gözden geçirilebilir. Yapılan her inceleme ile analiste, Şirketin, raporu kamuya açıklanan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği açısından incelediğini; bu incelemenin, rapordaki veya modeldeki herhangi başka bir bilginin ya da sonucun Şirket tarafından onaylandığına, tasvip veya tasdik edildiğini belirtemeyeceği ve analist raporunun Şirket tarafından da gözden geçirilmiş olduğunu beyan edemeyeceğini bildiren yazılı bir açıklama gönderilecektir. Şirket kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları internet sitesinde kamuya açıklar. 

» Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması Bilgilendirme politikası çerçevesinde, zaman zaman gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler Şirket verileri dikkate alınarak açıklanabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca karara bağlanmamış Şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

» Şirket Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi SPK ve/veya BORSA İSTANBUL’den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır. 

V- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Fabrika Müdürü Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir. Şirketin iş ve faaliyetleri ile ilgili kısıtlı bilgiye sahip personel üst düzey yönetici dahi olsa organizasyon bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilmez. Bu personel gerektiğinde bilginin öğe ve unsuruna göre proje ve münferit işler bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir.